×

Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, napriek tomu, že bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prepravcu alebo našu spoločnosť (prostredníctvom e-mailu: info@fajnelektro.sk) v závislosti od druhu Vami vybranej prepravy.

 • DPD kuriér – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode, Tel: 18 373 alebo 0850 373 373 (v pracovné dni 7:30-18:00 hod)
 • Geis Cargo – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode, mail: reklamacie@dpd.sk (v pracovné dni 8:00 – 17:00 hod)

 

Reklamačný poriadok

1.     Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Reklamačný poriadok podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) sa vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

1.2. „Predávajúci“ je obchod Fajn Elektro, prevádzkuje spoločnosť Dobry net 6 s.r.o., Chovateľská ulica 2D, 917 01 Trnava

1.3. „Kupujúci“ je:

- spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti),

- fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

2.     Záručné podmienky 

2.1. Ak tovar vykazuje viditeľné poškodenie alebo chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa rozhodnutia kupujúceho.

2.2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby, môže kupujúci uplatniť nárok reklamáciu.

2.3. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, bod 1.3., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, z čoho vyplýva trvanie 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje tovar a k nemu prislúchajúcu dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

2.4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, bod 1.3., trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje tovar a k nemu prislúchajúcu dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

2.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od jej vzniku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

2.6. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

3.     Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru 

3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci má povinnosť vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ -kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

4.     Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamácia sa uplatňuje poštou na adrese:

Fajn Elektro - Reklamácie
Chovateľská 2D
917 01 Trnava
Slovenská republika

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list.

4.2. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

4.3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

4.4. Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

4.5. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.6. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

4.7. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a k nej prislúchajúcu dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od pracovníka kuriérskej spoločnosti alebo poštového doručovateľa.

4.8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4.9. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4.10 .Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

4.11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

-       porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú,

-       používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

 

5.     Alternatívne riešenie sporov

5.1. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 0915 796 519

Resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke: www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6.     Záverečné ustanovenia 

6.1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

6.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.5.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

___________________________________________________________________________________

 

Reklamačné oddelenie

Fajn Elektro
prevádzkuje Dobry net 6 s.r.o.
Chovateľská 2D
917 01  Trnava

e-mail: info@fajnelektro.sk

 

Záruka

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, bod 1.3., záručná doba trvá 12 mesiacov.
 • Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 • V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.
 • Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

 

Záručný list

 

 • Pre uplatnenie záruky postačuje daňový doklad - faktúra alebo pokladničný blok o kúpe tovaru.
 • Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail).
 • V prípade, že Vám bol s tovarom doručený aj záručný list a prajete si ho potvrdiť, radi tak urobíme po predložení faktúry o kúpe tovaru na našom e-shope.
 • Záručný list môžete poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a kópiou faktúry - na adresu:

Fajn Elektro
Chovateľská 2D
917 01 Trnava
Slovenská republika 

 • Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).
 • Záručné listy pri odosielaní tovaru nepotvrdzujeme, pretože tovar nerozbaľujeme.