×

Ochrana osobný údajov

1. Spracovanie osobných údajov na jednotlivé účely:

V našej spoločnosti nakupujete vždy bezpečne. Osobné údaje spracovávame výlučne na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu. Ide o nasledované údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje, ktoré súvisia s platbou za tovar: ( číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet našej spoločnosti). Ďalej na účely vybavenia reklamácií. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu je nariadenie GDPR. Osobné údaje sú spracované, len po súhlase zákazníka. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.

2. Príjemca osobných údajov:

Dobry net 6 s.r.o.
Chovateľská 2D
917 01 Trnava

3. Webová analytika a metrika:

Ide o konverzné alebo pixelové značky, malé grafické obrázky, ktoré sa môžu stať súčasťou kódu nášho e-shopu a na základe, ktorých je možná identifikácia zákazníka na účely zistenie návštevnosti.
Využívame:
Google Analytics,
• Facebook Pixel,
• Hotjar.

4. Súbory Cookies:

Cookies sú dátové súbory, ktoré si ukladá náš internetový obchod do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Ak nesúhlasíte s používaním súborov Cookies nastavte si vlastné pravidlá pre ich používanie vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. Avšak ak zakážete používanie súborov Cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti e-shopu.

5. Reklama a propagácia:

Vaše údaje používame aj mimo vybavenia objednávky a to k zasielaniu reklamných alebo propagačných materiálov. Ide o spracovanie osobných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa.

6. Právo na opravu údajov:
V prípade, ak zákazník zistí, že jeho údaje sú nesprávne, má právo požiadať našu spoločnosť o ich opravu.

7. Právo na vymazanie údajov:

Zákazník má právo na vymazanie osobných údajov, ak nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracované. Ak zákazník požiada o výmaz údajov budú všetky vymazané.

8. Zabezpečenie ochrany údajov:

K dispozícii máme moderné technické a bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabezpečujú ochranu spracovaných údajov pred neoprávneným prístupom, ich stratou alebo zneužitím. V prípade ak nám neposkytnete súhlas so spracovaním osobných údajov, nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenie o ochrane osobných údajov poskytovať žiadne služby.

9. Riešenie sťažností zákazníkov:

Spoločnosť spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

10. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom:

Spoločnosť spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

11. Uplatňovanie nárokov spoločnosti:

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

12. Plnenie zákonných povinností spoločnosti:

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

V Trnave 20. 10. 2023.